Thomas Wilson

Portrait of Thomas Wilson

Description

Portrait of Thomas Wilson, 1899.

More Information

Topics